Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi z poszerzeniem otworów drzwiowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3 w ŁOMŻY w ramach dofinansowania projektu _Programu wyrównywania różnic między regionami II_ w obszarze B. Nazwa zadania: Bursa otwarta dla każdego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bs3.lomza.pl/bip

Łomża: Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi z poszerzeniem otworów drzwiowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3 w ŁOMŻY w ramach dofinansowania projektu _Programu wyrównywania różnic między regionami II_ w obszarze B. Nazwa zadania: Bursa otwarta dla każdego.
Numer ogłoszenia: 157822 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna Nr 3 , ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 216 46 09, faks 086 216 46 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bs3.lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi z poszerzeniem otworów drzwiowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3 w ŁOMŻY w ramach dofinansowania projektu _Programu wyrównywania różnic między regionami II_ w obszarze B. Nazwa zadania: Bursa otwarta dla każdego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, oraz wymiana drzwi z poszerzeniem otworów drzwiowych. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: Zmianę układu ścianek działowych w łazienkach. Wykonanie dodatkowej kabiny sanitarnej dla osoby na wózku inwalidzkim i zmianę układu kabin prysznicowych i umywalek wg. rysunku. Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych. Wymianę instalacji wod-kan, wymianę urządzeń sanitarnych oraz wymianę oświetlenia. Wymianę drzwi wejściowych do budynku, do stołówki i świetlicy oraz wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń z poszerzeniem otworów drzwiowych do wymaganego prześwitu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem zakresowi porównywalnemu z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 200.000,-zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnej branży, muszą posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży. Wymagane jest, żeby kierownik budowy posiadał uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia i doświadczenie min 2 lata na podobnym stanowisku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 200 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bs3.lomza.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Bursy Szkolnej nr 3. w Łomży ul. Zjazd 3 , 18-400 Łomża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Bursy Szkolnej nr 3. w Łomży ul. Zjazd 3 , 18-400 Łomża.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ                                                                                                                                      Załączniknr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ustawy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat („Wiedza i doświadczenie”)
Załącznik nr 5 - Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
  Załącznik nr 8 - Rysunki
Załącznik nr 9 - ST


Opublikował: Ewa Frołow
Publikacja dnia: 23.05.2012
Podpisał: Ewa Frołow
Dokument z dnia: 20.04.2012
Dokument oglądany razy: 1019
31.05.2020 // www.bs3.lomza.pl/bip