Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: \"Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi z poszerzeniem otworów drzwiowych w budynku Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży w ramach dofinansowania projektu _Programu wyrównania różnic między regionami II _ w obszar

04.06.2012

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: Bursa Szkolna Nr 3  w Łomży oferta:

Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, cena brutto 150 370,43 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów.
W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano tylko jedno kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto – 100%.W przedmiotowym przetargu oferty złożyło pięciu wykonawców.
W poniższej tabeli podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z punktację przyznaną im w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców wraz z oceną w pkt.
1 ZAKŁAD BUDOWLANY S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, Łomża, Ul. Chabrowa 16 - 91,27
2 Mar-Tech  Mariusz Chludziński Łomża, ul. Wiosenna 39 - 87,54
3 ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY Sylwester Zawadzki, Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 - 73,32
4 Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25 - 100
5 Zakład Budowlano – Instalacyjny „DOMET” S.C. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik  Łomża, ul. Ks. Anny 2 - 78,35

Łomża 04.06.2012r.


Opublikował: Ewa Frołow
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 1514
22.09.2020 // www.bs3.lomza.pl/bip